🔴خلاصه ای از عملکرد شش ماهه:
☑ارائه آموزش های مهارتی به روز و پرمخاطب بر اساس نیازسنجی های صورت گرفته
☑برنامه ریزی ، زمانبندی و اعلام تقویم آموزشی بصورت ماهیانه بر اساس نیازهای آموزشی
☑برگزاری کلاس های حضوری عمومی و تخصصی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی
☑برگزاری کلاس های آنلاین و آموزش بیش از 500 نفر بصورت غیر حضوری با سامانه های های آموزشی به روز
☑انعقاد تفاهم نامه های آموزشی جدید و شروع همکاری با برخی از سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی
☑همکاری با اتاق اصناف مرکز استان یزد بعنوان مجری آموزش و آزمون مجازی پیش نیاز صدور و تمدید پروانه کسب اصناف
و ...

آرمان صدرا پیشرو در ارائه آموزش های مهارتی به روز و هدفمند👌