مدیرموفق کیست؟

مدیریت اساسی ترین و مهم‌ترین رکن موفقیت یک سازمان و مجموعه می باشد. تفاوت مدیران موفق و ناموفق در طرز فکر و نوع اقداماتی که انجام می دهند اما همه افرادی که دارای دانش مدیریت هستند ، با قرار دادن یک مدل مدیریتی متناسب با مجموع‌های که در آن فعالیت می کنند ،می توانند یک مدیریت موفق داشته باشند و منشاء تحولات و تغییرهای مثبت باشند .

شغل شما به عنوان مدیر، انجام دادن کار نیست، بلکه کمک کردن به دیگران در انجام کارهاست.

7 ویژگی مدیران بزرگ آینده :

1.همدل بودن:
  کارکنانی که در محل کارشان به دیگران کمک می کنند در واقه بالاترین درجه همدلی را با آنها نشان می دهند وهمین مسئله موجب می شود آنها درک درستی    ازشرایط حاکم بربخش های مختلف سازمان داشته باشند وچالش های کاری هرکدام ازکارکنان را به طور کامل درک کنند.
این همان مهارتی است که هنگام       تصدی مدیریت یک تیم کاری یایک سازمان بزرگ به کارآنهاخواهد آمد.درچنین وضعیتی سایرکارکنان شرکت به آن فرد کمک کننده به عنوان یک عامل یاریگر درزمان   بحران نگاه می کنند واین همان توان مدیریت افراد در زمان بروز مشکلات است.

2.واقع بین بودن: 

 کسانی که به دیگران برای حل مشکلاتشان کمک می کنند همیشه واقهیت های کاری و حرفه ای را بهترازهرکس دیگری درک می کنند و این مهارتی است که   هرمدیری برای موفق شدن به آن نیازدارد.

 3. متواضع بودن:

  شاید برای شما همئ اتفاق افتاده باشد که خواسته یا ناخواسته کیف رئیستان یا هرفرد مهم دیگری را برای او حمل کنید یا کاری برای اوانجام دهید.در این           میان شاید انگیزه هایی چون نشان دادن توانی های خود یا جلب نظر آن فرد مهم برای شما اهمیت داشته باشد اما اگر شما همین کار را بدون چشمداشتی         برای همکارانتان یا زیردستان خود انجام دهید در واقع فروتنی تان را به اثبات رسانده اید و مطمئن باشید کسانی که شما روزی نسبت به آنها فروتن بوده اید         هیچ گاه این کار شما را فراموش نخواهند کرد و در زمان مدیرشدن به محبوب ترین رهبر دنیا تبدیل خواهید شد.

 4.آگاهی از جزئیات امور:

کمک کنندگان به دیگران را به درستی مدیران کوچک می نامند.در واقع وقتی به همکارانتان در حل مشکلات کاریشان کمک می کنید درعمل یک تیم حداقل دونفره را رهبری می کنید و مدیریت یک پروژه کوچک را برعهده گرفته اید که اگر با موفقیت به پایان برسد یک تجربه موفق مدیریتی برای شما به حساب می آید که باعث شده ضمن آگاهی از جزئیات امور به تدریج برتوانای رهبری خود بیفزایید. 

5.رعایت اخلاقیات کاری:

اصول اخلاقی در کار حکم می کند که به عنوان یک کارمند معمولی یا مدیری سطح پایین به همکاران خود در انجام کارهایشان کمک کنید و ناگفته پیدا است که هر عملی را عکس العملی است و کمک کردن شما به دیگران موجب می شود آنها نیز در صورت نیاز به کمک شما بشتابند.

7.تمرین خودمدیریتی و انضباط:

یاری رساندن به همکاران برای انجام کارهایشان معمولا در اوقات فراغت شما صورت می گیرد و همین مساله موجب می شود در وقت استراحت به تمرین مدیریت خود و دیگران بپردازید و مجموعه همین تمرینات است که شما را به تدریج برای مدیریت تیم های بزرگتر آماده می سازد.