• دوره تعمیر کار لپتاب

  • دوره سخت افزار و ارتباط با کامپیوتر

  • شبکه +network

  • تعمیر موبایل

  • تعمیر قطعات کامپیوتر