• دوره مدیریت راهبردی مدرن

 • دوره تفکر خلاق

 • دوره مانیدمپ و نقشه ذهنی

 • دوره مدیریت خویشتن

 • دوره خود اگاهی ویژه مدیران

 • دوره تفکر نقادانه (اندیشیدن سنجشگرانه)

 • دوره مدیریت زمان

 • دوره اداب معاشرت تجاری و مدیریت تشریفات

 • هدف گذاری و برنامه ریزی استراتژیک ویژه مدیران و مسئولین

 • دوره شخصیت شناسی

 • دوره مدیریت استرس

 • دوره مدیریت و خدمات

 • دوره مدیریت پروژه