1. معرفی
امروزه گرافیک مهندسی با توسعه سریع و معرفی فناوری سه بعدی مشخص می شود
در کامپیوترها فرایند اولیه ایجاد یک مدل سه بعدی واقع بینانه از یک شی  ایجاد آن است
طراحی ، یک فرایند ثانویه و عمدتا خودکار است. مدل سه بعدی را می توان به تولید منتقل کرد
بدون ساختن نقشه های آن . همه نرم افزارهای CAD به روز دارای ابزارهای پیشرفته مدل سازی سه بعدی ، طراحی و ساخت خودکار نقشه ها هستند.
این گرایشها در طراحی معماری و ساختمان نیز نشان داده شده است. تجربه کاربرد
طراحی سه بعدی عملکرد بالایی از این جهت را نشان می دهد . نمونه هایی از کاربرد موفق 3D
روش های تصمیم گیری در مورد وظایف علمی طراحی ساختمان شناخته شده است .
در همان زمان در طراحی ساختمان ، روشهای سنتی طراحی دو بعدی بر اساس
ساخت اولیه نقشه ها همچنان مورد استفاده قرار می گیرد. این کار باعث کاهش کارایی کارهای طراحی می شود.
در گروه های گرافیکی هنگام آموزش دانش آموزان تخصص های ساختمانی ، تمایلات انتقال از روش های دو بعدی سنتی به روش های سه بعدی مدرن شبیه سازی هندسی نیز نشان داده می شود.
. در میان معلمان بحث گسترده ای در مورد جهت های افزایش فرایند آموزشی وجود دارد

هدف عملیات: نشان دادن برخی از فرصت های شبیه سازی سه بعدی در صورت انجام یک تحقیق و تصمیم گیری در مورد وظایف علمی و کاربردی در زمینه معماری و ساختمان و همچنین حفظ دوره آموزشی مدرن 3D - آموزش دانشجویان ساختمان

 

تخصص ها

مقالات تحقیق برگرفته از دوره گرافیک کامپیوتری ، که در SUSU تدریس می شود ، ارائه شده است
به عنوان مثال ساخت و سازها در برنامه اتوکد انجام شده است.

 

2. ساخت خودکار تصاویر پرسپکتیو


تصاویر دورنما در یک مدل دو بعدی سنتی پیچیده ترین تصاویر مورد استفاده در معماری هستند
طرح. مدل سازی سه بعدی در حالت خودکار به راحتی با ساختار آنها برای پروژه هر کدام کنار می آید
پیچیدگی
ایجاد پرسپکتیو با ساختن یک مدل سه بعدی از یک شی شروع می شود  ، شکل را ببینید
1 (الف). در مرحله بعد نصب و پیکربندی دوربین انجام می شود. در پنجره Preview تأیید ویژگیهای پرسپکتیو را پیدا کرده و کنترل می کنیم: 16: پرتو اصلی SP به نقطه P پیش بینی شده است
پرتوهای مستقیم SM و SN به صورت عمودی نمایش داده می شوند ، نقطه اصلی P در پنجره Perspective در

تقاطع مورب دیدگاه و همزمان در خط افق و سایرین ، ببینید


شکل 1 (ب)

شکل 1. ایجاد پرسپکتیو با نصب دوربین.


الزامات برای انتخاب پارامترهای چشم انداز شناخته شده است. اینها مقادیر بهینه زوایای α ، b ، g ، عمود بودن پرتو اصلی SP به تصویر MN ، موقعیت
نقطه P1 در یک سوم وسط طول تصویر MN ، اجسام نزدیک نباید فاصله زیادی را بپوشانند
یکی و غیره ، شکل 2 را ببینید.

شکل 2. ترسیم پارامتری.


هنگام انجام مدل سازی دو بعدی ، خطا در انتخاب پارامترها منجر به نیاز به تنظیم کامل و زمانبر پرسپکتیو می شود. روش های کامپیوتری سه بعدی این امکان را برای شما فراهم می کند
خودکار کردن پارامترهای بهینه
به منظور تنظیم پارامترهای بهینه ، توصیه می شود از پارامترسازی استفاده کنید که یک ابزار است
نرم افزار CAD به روز با استفاده از ابزارهای پارامتری سازی ، هندسی را تنظیم می کنیم ، شکل 2 (a) و محدودیت های ابعادی را ببینید ، شکل 2 (b) را ببینید تا شرایط در نظر گرفته شده در بالا برآورده شود [15،17].

با دستکاری پارامترهای ang1 - ang3 ، شکل 2 (c) ، 3 (a) را ببینید ، مجموعه ای از انتخابهای تصاویر چشم انداز را بدست می آوریم. نوع بهینه در شکل 3 (ب) نشان داده شده است. انواع ، شکل 3 (ج ، د) را ببینید ، دارند
دیدگاه بزرگ علاوه بر این ، در شکل ، شکل 3 (د) را ببینید ، سطح جانبی ضعیف قابل مشاهده است.

شکل 3. تصویر چشم انداز در پارامترهای مختلف.


مطالعه سایر پارامترهای چشم انداز بر اساس مدل سازی سه بعدی انجام می شود. به همین دلیل تصاویری با ارتفاع افق متفاوت و جهت متفاوت پرتو اصلی ایجاد می شود ،
شکل 4 را ببینید.

شکل 4. مطالعه خواص تصویر پرسپکتیو با استفاده از مدل سه بعدی.

3. ارائه تصویری واقعی


بسته های گرافیکی به روز دارای ابزارهای پیشرفته تجسم هستند. با استفاده از این ابزار ، چشم انداز
تصویر با سایه ها و مواد نمای واقع گرایانه می گیرد [15،17].
نور خورشید با اختصاص یک منبع از راه دور نور ، که پرتوهای موازی نور را فراهم می کند ، تولید می شود
جهت مورد نیاز در مثال ساخت تصویر چشم انداز ، جهت
نور به موازات تصویر تنظیم شده است ، شکل 5 را ببینید. برای سایه های برآمدگی های عمودی ،
جهت نور روی قطر مکعب تنظیم شده است ، شکل 6 را ببینید.