- دوره اصول و فنون مذاکره

- دوره مربیگری عمومی یا پداگوژی

- دوره مربی  آموزش الکترونیکی

- دوره فن بیان وسخنوری

- دوره کوچ مشاوره فردی و سازمانی

- دوره زبان بدن

- دوره مهارت های ارتباطی

- دوره توسعه فردی

- دوره نگهداری و مراقبت از فضای سبز

- دوره اموزش و خدمات سرو نوشیدنی های اداره و شرکت ها

- دوره اموزش مسئولین دفاتر و منشی ها

- دوره اموزش نیروی انسانی ادارات و شرکت ها

- دوره اموزش نگهبان و انتظامات

- دوره اموزش تشریفات اداری