جلسه کمیسیون بودجه و تشکیلات اتاق اصناف با موضوع بررسی صورت های مالی اتحادیه های صنفی شهرستان یزد